Algemene voorwaarden

 1. Aircoshop Noord houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van zonnepanelen, elektronica en toebehoren en dienstverlening op dit gebied, één en ander in de ruimste zin.
  2. Aircoshop Noord houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.

 

Artikel 2 – Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

 

Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met  in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

 

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Aircoshop Noord.nl en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

 

Producten: Airconditioning units, (zwembad)waterpompen/boilers en andere toebehoren.

 

Dienstverlening: de door of namens al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder service en garantie, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;

 

Order: iedere opdracht van Afnemer aan Aircoshop Noord.

 

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Aircoshop Noord aan Afnemer, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

 

Overmacht: elke van de wil van Aircoshop Noord onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Aircoshop Noord kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Aircoshop Noord of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

 1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Aircoshop Noord en Afnemer.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Aircoshop Noord uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten

 

 1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Aircoshop Noord niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Aircoshop Noord een Order schriftelijk aanvaardt of door Aircoshop Noord uitvoering aan een Order wordt gegeven.
 3. Alle opgaven door Aircoshop Noord van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Aircoshop Noord kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
 4. Aircoshop Noord behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

Artikel 5 – Afwijkingen en Aanvullingen

 

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Aircoshop Noord zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 6 – Afleveringstermijnen

 

 1. Een door Aircoshop Noord opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Aircoshop Noord geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Aircoshop Noord, op de door die toeleveranciers aan Aircoshop Noord verstrekte gegevens.
 2. Indien Aircoshop Noord voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Aircoshop Noord.
 3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Aircoshop Noord derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.
 4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Aircoshop Noord voortvloeiende kosten, schaden en interesten te vergoeden.
 5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
 6. Aircoshop Noord heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

 

Artikel 7 – Aflevering en Risico

 

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Aircoshop Noord de wijze van verzending.
 2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Aircoshop Noord zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
 4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Aircoshop Noord is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

 

Artikel 8 – Retourgarantie

 

Afnemer – uitsluitend in de hoedanigheid van consument – heeft het recht de afgeleverde Producten zonder opgave van reden binnen 7 dagen na ontvangst aan Aircoshop Noord te retourneren. Aircoshop Noord zal alsdan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden:

 1. Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik;
 2. De betreffende producten moeten in het desbetreffende Bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt;
 3. Software waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, wordt niet teruggenomen.
 4. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden Documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending;
 5. De retourzending moet uiterlijk op de 8e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van Aircoshop Noord zijn;
 6. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer;
 7. Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde – inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en Documentatie – dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn;
 8. Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde.

 

Artikel 9 – Verzuim/ontbinding

 

 1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Aircoshop Noord gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Aircoshop Noord Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Aircoshop Noord gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
 3. Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Aircoshop Noord op grond van de wet en de Overeenkomst.
 4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (I) 9.1 of (II) 9.2 zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van Aircoshop Noord op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (II) alle vorderingen van Aircoshop Noord op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Aircoshop Noord gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Aircoshop Noord en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Aircoshop Noord in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughalen zijn voor Afnemer.

 

Artikel 10 – Garanties

 

 1. Indien Aircoshop Noord Producten aan Afnemer aflevert, die Aircoshop Noord van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Aircoshop Noord nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Aircoshop Noord ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
 2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Aircoshop Noord na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Aircoshop Noord in behandeling te worden genomen.
 3. Accessoires die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
 4. De kosten voor het afleveren/verzenden/versturen van goederen, voor het vervangen/repareren van goederen, afgenomen door afnemer, zijn volledig voor de afnemer.
 5. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Aircoshop Noord garantie verlenen of kan Aircoshop Noord – naar haar keuze – de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en ten uitvoer leggen.

 

Artikel 11 – Eventuele software van een leverancier van Aircoshop Noord

 

Indien een leverancier van Aircoshop Noord het recht tot het gebruik van Software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie- overeenkomsten of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van een leverancier van Aircoshop Noord, zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze Voorwaarden. Aircoshop Noord zal Afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen en is niet aansprakelijk voor in deze Software voorkomende gebreken.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle Producten blijven eigendom van Aircoshop Noord, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Aircoshop Noord verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 2. Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Aircoshop Noord eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
 3. Indien en zolang Aircoshop Noord eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Aircoshop Noord onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer Aircoshop Noord op de bewakingscamera’s eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.
 4. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Aircoshop Noord. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

 

Artikel 13 – Intellectuele Eigendomsrechten

 

 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Navigatie- en Communicatieapparatuur, Elektronica, Accessoires, Documentatie of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door Aircoshop Noord aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Aircoshop Noord of diens toeleveranciers, en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Aircoshop Noord en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Afnemer is ermee bekend dat de Producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Aircoshop Noord of diens toeleveranciers kunnen bevatten en Afnemer verbindt zich alsdan deze Producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
 3. Het is Afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van eventuele software te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
 4. Het is Aircoshop Noord toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van eventuele software.
 5. Aircoshop Noord verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Aircoshop Noord zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
 6. Afnemer zal Aircoshop Noord onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen Aircoshop Noord bevoegd daartegen – mede namens Afnemer – verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer Aircoshop Noord zijn medewerking verlenen.

 

Artikel 14 – Prijzen

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Aircoshop Noord, uitgedrukt in Euro’s, en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
 2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Aircoshop Noord geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Aircoshop Noord het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
 3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Aircoshop Noord op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

 

Artikel 15 – Betaling

 

 1. Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeldt op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan Aircoshop Noord betalen. Alle betalingen zullen op een door Aircoshop Noord aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval bij aflevering wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van PIN betaling.
 2. Alle aan Aircoshop Noord in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Aircoshop Noord op te schorten.
 3. Indien op enig moment bij Aircoshop Noord gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft Aircoshop Noord het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Aircoshop Noord, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Aircoshop Noord.
 4. Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Aircoshop Noord op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 5. Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.

Indien Afnemer jegens Aircoshop Noord in verzuim is, is hij verplicht Aircoshop Noord de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter verkrijging van de voldoening volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 100, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Indien Aircoshop Noord, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 

 1. Aircoshop Noord is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
 2. Aircoshop Noord is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden.

Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Aircoshop Noord te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door Aircoshop Noord aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (inclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Aircoshop Noord in geen geval meer bedragen dan de prijs (inclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Aircoshop Noord in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Aircoshop Noord (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer Aircoshop Noord vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Aircoshop Noord alle schade vergoeden die Aircoshop Noord lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

 

Artikel 17 – Overmacht

 

 1. Indien Aircoshop Noord door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
 3. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Aircoshop Noord als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Aircoshop Noord zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 18 – Verplichtingen van Afnemer

 

 1. Afnemer zal aan Aircoshop Noord alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Aircoshop Noord benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
 2. Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Navigatie- en Communicatieapparatuur, Elektronica, accessoires en van de door Aircoshop Noord te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
 3. Indien is overeengekomen dat Afnemer Navigatie- en Communicatieapparatuur, Elektronica of Accessoires ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Aircoshop Noord staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Aircoshop Noord het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Aircoshop Noord in rekening te brengen.

 

Artikel 19 – Overdracht van rechten en verplichtingen

 

 1. Het is Aircoshop Noord toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Aircoshop Noord worden overgedragen zal Aircoshop Noord Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Aircoshop Noord is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
 2. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aircoshop Noord.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

 1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.
  Aircoshop Noord

De Wending 19

9865VC

Opende.

info@aircoshop-noord.nl